Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 — Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch).

1.2 KD/Kiesling Digital: De onderneming Kiesling Digital B.V., h.o.d.n. “Kiesling Digital” en “Kiesling Media”, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Poortland 66, 1046BD te Amsterdam (KvK-nummer: 84087064).

1.3 Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of een rechtspersoon die zich op de Website heeft geregistreerd.

1.4 Registratie: het volledig invullen en verzenden van het op de Website aanwezige registratieformulier waardoor het mogelijk wordt van de Diensten van Kiesling Digital gebruik te maken.

1.5 Website: www.kiesling.nl en alle overige sites die onder de naam van Kiesling Digital geregistreerd staan, te raadplegen in het register van de SIDN.

1.6 Klant: de Gebruiker met wie Kiesling Digital een overeenkomst heeft gesloten en/of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan Kiesling Digital Diensten aan deze partij levert.

1.7 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Kiesling Digital en Klant. In het bijzonder het ‘realtime’ aanvragen van domeinnamen, waaronder, begrepen doch niet beperkt tot ‘.eu’ domeinnamen en het aanvragen van een hosting pakket voor een website.

1.8 Werken: al hetgeen ontstaat door Diensten van Kiesling Digital, waaronder doch niet uitsluitend websites, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, en audiovisueel materiaal.

1.9 SIDN: de Stichting Internet Domeinnaam Registratie.

1.10 Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

 

Artikel 2 — Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door Kiesling Digital van Diensten aan of ten behoeve van Klant. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd of er geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten waarbij Kiesling Digital geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Klant doorlevert, alsmede op Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Kiesling Digital door een derde aan Klant worden geleverd.

2.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door Kiesling Digital en Klant zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is dan wel vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Kiesling Digital en Klant treden alsdan met elkaar in overleg over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.6 Kiesling Digital is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze Algemene Voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

 

Artikel 3 — Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven door of vanwege Kiesling Digital gedaan zijn in zijn geheel vrijblijvend, onvoorwaardelijk en herroepelijk, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, en zijn geldig tot 30 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven. Kiesling Digital kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien Kiesling Digital daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.

3.2 Alle overeenkomsten tussen Kiesling Digital en Klant worden uitsluitend in het Nederlands of Engels opgesteld.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod (bijvoorbeeld een overeenkomst van opdracht) hebben ondertekend, nadat Kiesling Digital een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Kiesling Digital, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.

3.4 Indien Klant niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de aanbieding, offerte of prijsopgave, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Kiesling Digital werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de aanbieding, offerte of prijsopgave als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Klant Kiesling Digital verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.

3.5 Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Klant, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Klant.

3.6 Indien Kiesling Digital, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Kiesling Digital gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Klant in rekening te brengen. Indien Klant zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

3.7 Tenzij in een overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden overeenkomsten aangegaan voor 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van aanvang levering aan Klant.

3.8 De overeenkomst wordt automatisch met dezelfde periode verlengd indien niet uiterlijk een (1) maand voor het einde van de overeenkomst via het online klantenpanel op kiesling.nl en/of per e-mail aan Kiesling Digital is opgezegd. Indien Klant een consument is, zal de Overeenkomst voor een periode van 1 jaar worden aangegaan. Klant heeft het recht om de Overeenkomst tegen afloop van deze termijn op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Indien Klant de overeenkomst niet opzegt, wordt deze automatisch verlengd tot een Overeenkomst van onbepaalde tijd. Klant heeft in dit geval het recht de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Door Kiesling Digital in opdracht van Klant gemaakte of niet meer te annuleren kosten, na inwerkingtreding dan wel de automatische verlenging van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd als gevolg van de opzegging, althans blijven onverminderd verschuldigd na de opzegging. Opzegging dient te gebeuren via het online klantenpanel op kiesling.nl.

3.9 Opgegeven termijnen voor de levering door Kiesling Digital van Diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding. Klant zal Kiesling Digital te dien aanzien eerst in gebreke dienen te stellen, waarbij een geruime termijn van tenminste 30 dagen dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.

3.10 Wanneer Klant zelf content, een ontwerp, bronmaterialen, informatie, foto’s, video’s, etc. aanlevert, gaat Kiesling Digital ervan uit dat Klant gerechtigd is om deze te gebruiken/delen. Het kan dus het geval zijn dat Klant toestemming dient te hebben van een bedrijf, licentiehouder of andersoortige auteursrechtelijke rechthebbende. Kiesling Digital gaat ervan uit dat al hetgeen aan Kiesling Digital wordt verstrekt rechtmatig mag worden gebruikt. Klant is zelf verantwoordelijk voor eventuele inbreuken op intellectueel eigendom en vrijwaart Kiesling Digital zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden geldend kunnen maken. Kiesling Digital is bevoegd, maar niet gehouden, de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Kiesling Digital door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Kiesling Digital de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

3.11 Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kiesling Digital aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kiesling Digital worden verstrekt. Klant draagt zelf het risico van juiste en tijdige aflevering van de benodigde informatie en de inhoud hiervan, ongeacht hoe Klant deze aanlevert. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Kiesling Digital zijn verstrekt, heeft Kiesling Digital het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen.

3.12 Het is Kiesling Digital toegestaan om het (gerealiseerde) ontwerp c.q. de werkzaamheden naar eigen inzicht te gebruiken voor promotiedoeleinden.

3.13 Kiesling Digital is te allen tijde gerechtigd om personen verbonden met de uitvoering van de werkzaamheden eenzijdig te wijzigen.

3.14 Het staat Kiesling Digital vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

3.15 Het is Klant verboden tijdens en één (1) jaar na beëindiging van de overeenkomst (ingehuurd) personeel van Kiesling Digital en/of derden die werkzaam is (geweest) voor/bij/ten behoeve van de Klant , te benaderen c.q. in dienst te nemen of te bewegen hun (dienst)verband bij Kiesling Digital te beëindigen en elders een zakelijk (dienst)verband aan te gaan.

 

Artikel 4 — Domeinregistratie

4.1 Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder doch niet uitsluitend de SIDN. De desbetreffende instantie beslist over de verlenging van domeinnaam en/of IP-adressen. Kiesling Digital vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

4.2 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Klant en Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De Klant vrijwaart Kiesling Digital tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam. Dit is ook van toepassing op anonieme domeinnamen.

4.3 Indien Klant de domeinnaam anoniem geregistreerd heeft bij Kiesling Digital, heeft Kiesling Digital ten alle tijden het recht om de persoonsgegevens van de daadwerkelijke houder af te geven aan derden.

4.4 Bij een anonieme domeinregistratie blijft de klant verantwoordelijk voor de domeinnaam. Eventuele gemaakte kosten zullen verhaald worden op klant.

4.5 Het is niet toegestaan om een domeinnaam anoniem te registreren welke gedeponeerd is als merk of als handelsnaam is ingeschreven in het register van de KvK, tenzij het aantoonbaar een merk of handelsnaam van Klant betreft.

4.6 Kiesling Digital behoudt zich het recht voor om een anonieme domeinnaam te wijzigen naar gegevens van Klant.

4.7 Klant kan uitsluitend uit de bevestigingsmail van Kiesling Digital, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

 

Artikel 5 — Hosting

5.1 Kiesling Digital heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot de beschikbaarheid van de server en het netwerk, overeenkomstig het overeengekomen service niveau. Kiesling Digital is niet aansprakelijk indien dit niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt, ongeacht de oorzaak van het niet behalen van dit niveau.

5.2 Kiesling Digital is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de server en het netwerk ten gevolge overmacht, waaronder begrepen doch niet beperkt tot: storingen in het internet of bij andere providers, storing of uitval van elektriciteit, storingen in andere (tele)communicatiefaciliteiten, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen. DDoS aanvallen en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesloten van de aangeboden uptime garantie.

5.3 Kiesling Digital is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het verlenen van medewerking of het geven van uitvoering aan een ambtelijk gegeven bevel waaronder begrepen het faciliteren van het leggen van beslag op en het geven van inzage of het afgeven van door Klant opgeslagen data en Persoonsgegevens.

5.4 Het is Klant niet toegestaan de Diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:

 1. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
 2. het verzenden van ongevraagd e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
 3. het inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het schenden van auteursrechten;
 4. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder begrepen doch niet beperkt tot kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende of haatzaaiende uitingen;
 5. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
 6. crypto mining services;
 7. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken). Onder computers worden tevens begrepen devices zoals smartphones, randapparatuur, zoals (3D) printers en scanners en voertuigen voorzien van een wifi;
 8. het verspreiden van computervirussen en het plaatsen van spyware en malware;
 9. enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

 
5.5 Het is Klant niet toegestaan de ter beschikking gestelde schijfruimte aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken. Dit lid is alleen van toepassing op webhosting en niet op vps hosting, reseller hosting of dedicated servers.

5.6 Kiesling Digital is in de onderstaande gevallen gerechtigd de website van Klant zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat Klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Kiesling Digital alle schade ten gevolge van de overtreding door Kiesling Digital of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, dan wel verrekend:

 1. indien Klant het gestelde in artikel 5.3 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
 2. indien (een onderdeel) van de site van Klant oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van een server van Kiesling Digital;
 3. indien blijkt dat Klant valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
 4. indien blijkt dat Klant de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan;
 5. op grond van een (uitvoerbaar bij voorraad verklaard dan wel in kracht van gewijsde gegaan) gerechtelijk vonnis of een gegeven ambtelijk bevel.

 
5.7 Kiesling Digital oefent geen invloed uit op de informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is Kiesling Digital aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van Creditcard betalingen en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld via de site of anderszins.

5.8 Klant draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server. Kiesling Digital draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.

5.9 Kiesling Digital is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit nodig is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.

5.10 Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft Klant nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.

5.11 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om gebruik te maken van IRC (Internet Relay Chat), noch van enig ander vergelijkbaar programma.

5.12 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om een chat service op te zetten.

5.13 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om een (anonieme) proxy op te zetten.

5.14 MySQL databases is op basis van Fair use policy (zowel aantal als opslag). Bij extreem c.q. overmatig gebruik, naar mening van Kiesling Digital, is het mogelijk dat Kiesling Digital vraagt om het aantal databases en/of opslag te beperken.

5.15 Het is klant uitdrukkelijk niet toegestaan om webruimte te gebruiken als backup- en/of bestandsopslag (anders dan de website van Klant en eventueel enkele backups daarvan), waaronder het aanbieden van bestands-, foto- of video-sharing en het gebruik van de Dienst als backupmedium. Voor cloud servers is dit wel toegestaan.

5.16 Onbeperkt dataverkeer is op basis van Fair Use Policy.

5.17 Onbeperkt opslag is op basis van Fair Use Policy.

5.18 Bij misbruik van het met Kiesling Digital overeengekomen onbeperkte hosting- en dataverkeerpakket zoals in de voorgaande twee leden genoemd, is Kiesling Digital gerechtigd om het gebruik van dat pakket na constatering van het misbruik te limiteren. Kiesling Digital zal in dat geval contact op nemen met Klant om in overleg met de Klant tot een passende oplossing te komen. De met Klant gemaakte afspraken worden door partijen schriftelijk vastgelegd. In geval partijen er niet onderling uitkomen, wordt uitgegaan van het door Kiesling Digital bepaalde.

 

Artikel 6 — Ontwikkeling van werken

6.1 Indien een Dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken, heeft Kiesling Digital, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.

6.2 Het is Kiesling Digital toegestaan gebruik te maken van open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Dit betekent onder meer dat Kiesling Digital open source software mag leveren aan Klant en open source software mag verwerken in Werken die Kiesling Digital maakt of aanpast in het kader van een Dienst. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Klant (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal Kiesling Digital Klant afdoende informeren over alle van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

6.3 Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Klant.

6.4 Klant dient binnen 14 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Klant niet binnen deze periode het opgeleverde keurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.

6.5 Indien werk in fasen wordt opgeleverd, dient Klant na oplevering van elke fase de keuren van het deel van het werk van die fase te geven op de wijze zoals in artikel 6.4 bepaald. Klant mag een keuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase gekeurd zijn.

6.6 Indien Klant het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Kiesling Digital zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Kiesling Digital doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Klant heeft vervolgens wederom 14 dagen om de revisie of motivatie te keuren, waarbij tevens artikel 6.4 van toepassing is.

6.7 Indien Klant na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar oordeel van Kiesling Digital een redelijk aantal revisierondes volgen. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor de betreffende Dienst. In dat geval zal Klant de daadwerkelijk door Kiesling Digital gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Klant wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook.

 

Artikel 7 — Rechten van intellectuele eigendom

7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of geleverde Diensten of Werken berusten uitsluitend bij Kiesling Digital of diens licentiegevers. Uitsluitend indien expliciet in de offerte vermeld of apart expliciet overeengekomen kunnen rechten overgedragen worden aan Klant.

7.2 Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Klant de Werken of andere resultaten van Diensten materialen niet verveelvoudigen, kopiëren of openbaar maken. Ieder gebruik, verveelvoudiging, kopiëring of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Klant zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 5.000,- per inbreukmakende handeling betalen aan Kiesling Digital. Dit doet niets af aan het recht van Kiesling Digital om haar volledige schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk te doen beëindigen.

7.3 Klant is gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij in gebruiksrecht krijgt.

7.4 Kiesling Digital zal, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, de bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot, PSD, HTML/CSS of PHP-code) van geleverde Werken aan Klant ter beschikking stellen na betaling van de betreffende factuur of facturen.

7.5 Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

7.6 Het is Kiesling Digital toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van materialen. Indien Kiesling Digital door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

7.7 Tenzij anders overeengekomen is Klant zelf verantwoordelijk voor het voeren van een adequate beveiliging.

7.8 Tenzij anders overeengekomen is Klant zelf verantwoordelijk voor het beheer, zoals het controleren van instellingen, van de afgenomen diensten. Tenzij anders overeengekomen is Klant tevens zelf verantwoordelijk voor de configuratie en de continuïteit van de voor de dienstverlening van Kiesling Digital benodigde hardware.

 

Artikel 8 — Buitengebruikstelling

8.1 Kiesling Digital is gerechtigd om – zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn – geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Kiesling Digital niet nakomt en/of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en/of op grond van een (uitvoerbaar bij voorraad verklaard dan wel in kracht van gewijsde gegaan) gerechtelijk vonnis en/of een gegeven ambtelijk bevel. Klant blijft gehouden om zijn betalingsverplichtingen op grond van de met Klant gesloten overeenkomst te voldoen.

8.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan zo spoedig mogelijk nadat Klant zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor indienststelling heeft voldaan en/of indien Kiesling Digital een schriftelijk bericht ontvangt van het daartoe bevoegde gezag dat de dienstverlening weer mag worden uitgevoerd.

 

Artikel 9 — Prijzen en tarieven

9.1 Alle door Kiesling Digital vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.

9.2 Alle door Kiesling Digital vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.

9.3 Alle door Kiesling Digital vermelde prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

9.4 Kiesling Digital is eenmaal per jaar gerechtigd om de tarieven te verhogen door bijvoorbeeld te indexeren conform het toepasselijk CBS-cijfer (CPI). In elk geval is Kiesling Digital gerechtigd om zonder instemming van Klant eenmaal per jaar een prijsstijging door te voeren van maximaal 3%. Indien Kiesling Digital een hogere prijsstijging wenst, heeft zij een wachttermijn van 1 maand, waarbij Klant het recht heeft om de overeenkomst binnen die termijn schriftelijk te ontbinden. Bij gebreke daarvan wordt Klant geacht akkoord te zijn met de prijsstijging.

 

Artikel 10 — Betaling

10.1 De betalingsverplichting van Klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van Diensten van Kiesling Digital.

10.2 Betaling dient te geschieden in de valuta zoals vermeld op de factuur. Bij gebreke hiervan zal dat de Euro betreffen. Betaling in cryptocurrency wordt niet door Kiesling Digital aanvaard, tenzij uitdrukkelijk met Kiesling Digital schriftelijk overeengekomen.

10.3 Klant dient de facturen van Kiesling Digital te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen.

10.4 Alle betalingen door Klant aan Kiesling Digital worden in mindering gebracht op de oudste vordering van Kiesling Digital, ongeacht enige andere aanduiding door Klant.

10.5 Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Kiesling Digital is Klant niet toegestaan ten aanzien van de betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

10.6 Indien Klant enige factuur van Kiesling Digital niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is.

10.7 Indien op de vervaldatum geen betaling is ontvangen, is een Klant die consument is, wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd over het verschuldigde bedrag. Een Klant die handelt uit naam van beroep of bedrijf, is wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.

10.8 Indien Klant, na schriftelijke aanmaning om het verschuldigde bedrag binnen twee weken na die aanmaning te voldoen, niet betaalt, is klant aanmaningskosten ad € 35,- excl. btw verschuldigd. Indien Klant nog steeds nalatig blijft om de vordering te voldoen, zal ten aanzien van deze tweede aanmaning wederom € 35,- excl. btw aan aanmaningskosten bij Klant in rekening worden gebracht.

10.9 Indien Klant na schriftelijke aanmaning tot betaling, zoals omschreven in 10.7, niet binnen de gestelde termijn betaalt, is Kiesling Digital gerechtigd om de vordering ter incasso uit handen geven. Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door Kiesling Digital geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten (waaronder begrepen doch niet beperkt tot, deurwaarderskosten, griffiegeld, nakosten en advocaatkosten). De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,- exclusief BTW.

10.10 Indien Klant van mening is dat een factuur onjuist is, kan Klant schriftelijk bezwaar maken tegen de factuur. Een bezwaar dient binnen twee weken na de factuurdatum door Kiesling Digital ontvangen te zijn. Bezwaren dienen ingediend te worden op het kantooradres van Kiesling Digital of per e-mail gezonden te worden aan: administratie@kiesling.nl. Na ontvangst van het bezwaar, zal Kiesling Digital een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door Klant aanvaard.

10.11 Indien klant gebruik maakt van de betaalmethode ‘automatische incasso’, zal Kiesling Digital het verschuldigde bedrag automatisch incasseren van de opgegeven bankrekening. Klant is verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte bankgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het rekeningnummer en de tenaamstelling.

10.12 Indien klant gebruik maakt van betaalmethode automatische incasso en de afschrijving laat storneren, is de klant administratiekosten ad € 10,- exclusief BTW verschuldigd, onverminderd de kosten in het geval aanmaningen aan de Klant worden verstuurd op basis van artikel 10.8.

 

Artikel 11 — Beëindiging

11.1 Klant dient de overeenkomst op te zeggen. Opzegging dient te gebeuren via het online klantenpanel op kiesling.nl of per e-mail.

11.2 Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen door buitengerechtelijke ontbinding indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat Klant niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Kiesling Digital geleverde Diensten, tenzij Kiesling Digital terzake deze Diensten in verzuim is.

11.3 Kiesling Digital is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

 1. Klant in staat van faillissement is verklaard;
 2. Klant voorlopige of definitieve surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen;
 3. Klant het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;
 4. Indien Klant een rechtspersoon is: van rechtsvorm verandert, fuseert met of wordt overgenomen door een andere rechtspersoon, dan wel ophoudt te bestaan.
 5. Kiesling Digital redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.

11.4 Kiesling Digital is gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, dan wel buiten werking te stellen, in de gevallen omschreven in artikel 4.

11.5 Kiesling Digital is gerechtigd de domeinnamen per direct op te heffen, danwel om de domeinnaamhoudergegevens te wijzigen naar de gegevens van Kiesling Digital, in geval van ontbinding op grond van de in dit artikel 11 genoemde grondslagen.

11.6 In geval van ontbinding op grond van de in dit artikel 11 genoemde grondslagen heeft Klant geen recht op enige schadevergoeding.

11.7 In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst zijn alle door Klant aan Kiesling Digital verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

 

Artikel 12 — Aansprakelijkheid

12.1 Kiesling Digital is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Kiesling Digital weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Kiesling Digital is niet aansprakelijk als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van een verplichting van genoemde derden.

12.2 Iedere aansprakelijkheid van Kiesling Digital voor enige andere vorm van schade, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, onder de met Klant gesloten overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is uitgesloten, tenzij Klant aantoont dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Kiesling Digital.

12.3 Klant vrijwaart Kiesling Digital voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Klant geleverde diensten van of middels Kiesling Digital. Hieronder valt onder meer, doch niet uitsluitend een boete van de SIDN voor een verhuizing van enige domeinnaam zonder toestemming van de rechthebbende en een schadevergoeding aan een derde van wie het domein onrechtmatig is verhuisd.

12.4 Indien en voor zover Kiesling Digital jegens Klant in het kader van de met Klant gesloten overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niettemin gehouden is tot schadevergoeding, is Kiesling Digital slechts gehouden tot vergoeding van directe schade, tot een maximum bedrag van onder de aansprakelijkheidsverzekering van Kiesling Digital uit te keren bedrag, eventueel verhoogd met het eigen risico van Kiesling Digital. Indien en voor zover er om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Kiesling Digital beperkt tot vergoeding van de directe schade tot een bedrag gelijk aan de door Kiesling Digital ontvangen vergoedingen van Klant onder de Overeenkomst in de zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

12.5 De aansprakelijkheid van Kiesling Digital wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Kiesling Digital onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijk termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Kiesling Digital ook na die termijn toerekenbaar inde nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Kiesling Digital in staat is adequaat te reageren.

12.6 Klant is aansprakelijk voor alle schade die Kiesling Digital mocht lijden ten gevolge van een aan Klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

12.7 Wijzigingen in de gegevens van Klant dient Klant direct schriftelijk mede te delen aan Kiesling Digital. Bij uitblijven hiervan is Klant aansprakelijk voor eventuele schade die Klant of Kiesling Digital daarvan ten gevolge lijdt.

12.8 Klant verklaart door het aanleveren van materiaal aan Klant, dat al het door Klant aan Kiesling Digital verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Klant toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Kiesling Digital te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 13 — Slotbepalingen

13.1 Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een niet-contractuele verbintenis ontstaan, dan is op die verbintenis tevens uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter van het arrondissement waaronder de (hoofd)vestigingsplaats van Kiesling Digital onderhevig is. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter van het arrondissement waaronder de (hoofd)vestigingsplaats van Kiesling Digital onderhevig is.

Laatst bijgewerkt: 18 oktober 2023

Wij maken gebruik van cookies.